Kontaktovať recepciu

Všeobecné obchodné podmienky – Villa Cubach

Michalská 395, 059 18 Spišské Bystré
 

1. Všeobecné ustanovenia, oblasť platnosti

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj VOP) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi penziónom Villa Cubach v Spišskom Bystrom a jeho klientmi s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovaných služieb, rezerváciu ubytovaných služieb, využívanie rezervačného systému, platobné podmienky, storno podmienky.

Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa penzión zaväzuje poskytnutím služieb a klient úhradou dohodnutej ceny.

Právny vzťah medzi penziónom Villa Cubach a klientom vyplývajúci zo zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne-záväznými predpismi Slovenskej republiky.

Platí domnienka, že klient sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, ibaže by preukázal, že prístup k nim bol zmarený zavinením penziónu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre penzión Villa Cubach záväzné dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

Článok 2.

Definícia pojmov

1. Klientom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí zmluvu s penziónom Villa Cubach o poskytnutí služby.

2. Penzión Villa Cubach je prevádzka konateľa: Mgr. Marián Luha, Obecný úrad Michalská 395, 059 18 Spišské Bystré

3. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť vykonávaná penziónom Villa Cubach v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie, a kongresové služby.

4. Skupinou sa rozumie spravidla 6 a viac osôb, ktoré si rezervujú ubytovanie v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

5. Podujatím sa rozumie spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb spojená s poskytnutím viacerých druhov služieb penziónu. 

6. Organizátorom podujatia sa rozumie každá fyzická a /alebo právnická osoba/, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta ako objednávateľa podujatia a ktorá za týmto účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s penziónom. Ak nie je dohodnuté inak platí, že objednávateľ podujatia je jeho organizátorom.

7. Okamih úhrady je čas, kedy oprávnený získal možnosť disponovať uhradenými prostriedkami, t.j. dňom pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.


Článok 3.

Uzavretie zmluvy a premlčanie

1. Uzatvorením zmluvy sa rozumie najmä dohoda o poskytovaní služieb medzi klientom a penziónom Villa Cubach na základe žiadosti klienta (ďalej objednávka). Objednávku na poskytovanie služieb dohodne klient osobne, telefonicky, písomne, faxom, prostredníctvom internetu prípadne vyplnením rezervačného formulára na stránke penziónu. Zmluva vzniká potvrdením objednávky penziónom. Objednávka musí byť záväzne potvrdená písomne, faxom alebo prostredníctvom internetu a musí obsahovať : meno a priezvisko objednávateľa, názov spoločnosti s presnou adresou a identifikačnými údajmi o firme, dátumy od začiatku a konca čerpania služby, popis objednanej služby, spôsob platby, v prípade platby na faktúru fakturačné údaje, v prípade platby platobnou kartou je potrebné ako záruku úhrady údaje o platnej platobnej karte.

2. Uzatvorením zmluvy sa penzión zaručuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Penziónu Villa Cubach vzniká súčasne právo žiadať zaplatenie dohodnutej ceny.

3. V prípade skupinových objednávok alebo opakujúcich sa objednávok môžu zmluvné strany uzatvoriť písomne rámcovú zmluvu v písomnej forme. Pre prípad, že penzión Villa Cubach a klient uzatvorili písomnú zmluvu a v prípade nesúladu zmluvy alebo jej časti s VOP majú ustanovenia zmluvy prednosť pred týmito VOP. Platnosť VOP tým však nie je dotknutá.

4. Zmluva môže byť uzatvorená prostredníctvom sprostredkovateľa. Voči penziónu je povinnou osobou sám sprostredkovateľ, ak penzión nedá súhlas k zmene v osobe povinného.

5. Všetky nároky voči penziónu sa premlčujú za tri roky od začiatku premlčacej doby. Nároky na náhradu škody sa premlčujú za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví.

Článok 4.

Ubytovacie služby – individuálni klienti

1. Penzión Villa Cubach je povinný pripraviť klientovi objednané alebo rezervované izby od 14:00 dohodnutého dňa príjazdu. Klient má nárok na skoršie prichystanie rezervovanej izby len v prípade, že s penziónom Villa Cubach pri uzatváraní zmluvy vyslovil súhlas.

2. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a odovzdať izbu penziónu naspäť najneskôr do 10:00h, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade, že klient odovzdá izbu po tomto čase, je penzión oprávnený účtovať  si za každú začatú hodinu po tomto termíne osobitný poplatok vo výške 5€/hodina/izba. V prípade ak klient odovzdá izbu po 16:00 hod. dohodnutého dňa odchodu, je penzión oprávnený účtovať 100% ceny izby za nasledujúcu noc.

3. Penzión je povinný umožniť klientovi, aby si tento mohol uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste
(v trezore). Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom zodpovedá penzión len v obmedzenej miere.

4. Pobyt klienta  upravujú prevádzkové poriadky penziónu Villa Cubach. Jednotlivé poriadky sú pre  hostí záväzné.

5. Klient je povinný pri nasťahovaní do izby si túto riadne prezrieť a prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď hlásiť povereným zamestnancom . Rovnako je povinný postupovať v prípade, že zistí prípadné poškodenie izby alebo jej inventáru.

6. V prípade, že penzión Villa Cubach zistí poškodenie izby po odovzdaní izby klientom, je tento povinný nahradiť škodu.

7. Klient je povinný zrušiť rezerváciu ubytovania ihneď po zistení, že ubytovanie nevyužije.

8. Rezervované izby, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 18.00 hod. dňa príjazdu, môže prenechať penzión inému. Toto neplatí, pokiaľ bol výslovne dohodnutý neskorší príjazd.

 

Článok 5.

Ubytovacie služby – Skupiny

1. Ak nie je uvedené v tomto článku inak, platia pre ubytovacie podmienky pre skupiny ustanovenia Čl.4 - Ubytovacie služby – individuálni klienti.

2. Opcia max. 40 dní pred nástupom bez zálohy, potom je splatná záloha min. 50%, alebo storno zo strany poskytovateľa služby.

3. Opcia kratšia ako 40 dní môže mať odchýlku 5% z rezervovanej kapacity a to do 7 dní pred nástupom.

4. Ak má klient záujem o garantovanú rezerváciu, penzión môže požadovať zaplatenie zálohy vo výške najmenej 50% z celkovej ceny rezervácie. Rezervácia je potvrdená okamihom úhrady zálohy.

5. Opcia na 100% kapacity penziónu je možná len so zálohou 50%.

Článok 6.

Podujatia

1. V prípade podujatí spojených s poskytovaním stravovacích služieb, ktorých sa má zúčastniť vopred určený počet osôb/napr. svadobné hostiny, školenia, narodeninové oslavy a pod/ je klient povinný penziónu oznámiť, resp. potvrdiť presný počet zúčastnených osob najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, pokiaľ nebolo v danom prípade dohodnuté inak. Následné prípadné zníženie počtu skutočne zúčastnených osob nezbavuje klienta povinnosti zaplatiť penziónu dohodnutú cenu zodpovedajúcu počtu osôb, ktorý klient penzińu nahlásil v lehote podľa predchádzajúcej vety.

2. Z titulu zmeny v rozsahu poskytnutých služieb z dôvodov na strane klienta poskytne navýšenie rozsahu služieb podľa vlastných možností. Klient nemá na navýšenie rozsahu služieb právny nárok, penzión je však  povinný k tejto požiadavke pristúpiť so starostlivosťou riadneho obchodníka.

3. Pri odchýlkach počtu účastníkov o viac než 5 % je penzión oprávnený jednostranne určiť a stanoviť cenu za služby, prípadne ako aj vymeniť potvrdené miestnosti. Vopred dohodnutý štandard a technické vybavenie miestností však musia zostať zachované, iba ak to kapacitné a technické možnosti dovoľujú.

4. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 24.00 hod., môže penzión od 24.00 hod. účtovať príplatok za servis vo výške 8€/ personál / hodina. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní, pokiaľ bolo zmluvnými stranami pri uzatváraní zmluvy výslovne dohodnuté, že dohodnutá cena zohľadňuje trvanie podujatia aj po 24,00 hod.

5. Organizátor podujatia zásadne nie je oprávnený prinášať jedlá alebo nápoje k podujatiam. Výnimky vyžadujú predošlú písomnú dohodu s penziónom. V takýchto prípadoch je penzión oprávnený účtovať príplatok za servis. V takýchto prípadoch je penzión oprávnený účtovať organizátorovi alebo objednávateľovi podujatia fixný jednorázový poplatok vo výške 10€ /fľaša vína/ alebo 15€/fľaša tvrdého alkoholu/, pričom za legálny pôvod, zdravotnú a hygienickú nezávadnosť vlastných jedál a nápojov v tomto prípade penzión nezodpovedá.

6. Organizátor podujatia a objednávateľ ručia za zaplatenie dodatočne objednaných jedál a nápojov účastníkmi podujatia.

7. Pri podujatí je klient povinný vysporiadať si záväzky voči organizáciám na ochranu autorských práv. Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva nenesie penzión Villa Cubach zodpovednosť za škodu alebo prípadne sankcie.

8. Organizátor podujatia a objednávateľ sú povinní penziónu bez vyzvania oznámiť, ak je podujatie spôsobilé narušiť verejný poriadok a obmedziť alebo ohroziť záujmy penziónu a iných klientov. Penzión je oprávnený vykonať opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a klient je povinný ich strpieť.

9. Inzeráty v tlačových a elektronických médiách, reklamy a oznamy určené širokej verejnosti, najmä informácie o konaní politických, náboženských a komerčných podujatí, ktoré poukazujú na vzťah k penziónu a sú spôsobilé poškodiť dobré meno penziónu alebo majú znaky parazitovania sa na jeho povesti vyžadujú zásadný predošlý písomný súhlas penziónu.

10. Pokiaľ penzión pre organizátora podujatia z jeho podnetu obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, jedná v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia. Organizátor podujatia oslobodzuje penzión zo všetkých nárokov tretích subjektov z prenechania tohto zariadenia.

11. Používanie vlastných elektrických zariadení organizátora podujatia pri použití elektrických alebo iných káblových rozvodov penziónu vyžaduje jeho súhlas. Penzión si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť také stroje a zariadenia, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku médií alebo prevádzku penziónu. Ak použitím týchto zariadení vzniknú poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach penziónu, je organizátor podujatia povinný uhradiť náklady spojené s ich uvedením do pôvodného stavu. Penzión si vyhradzuje právo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať kontrolu týchto zariadení a opatrenie na zamedzenie takéhoto stavu a klient je povinný ich strpieť.

12. Prinesený dekoračný materiál a predmety musia zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Penzión je oprávnený pre toto vyžadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy. V záujme predchádzania vzniku možnej škody je organizátor povinný ich inštaláciu a umiestnenie predmetov vopred dohodnúť s penziónom.

13. Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť bezprostredne po ukončení podujatia organizátorom odstránené. V prípade opomenutia tejto povinnosti je penzión oprávnený po dobu zotrvania predmetov v miestnosti účtovať  nájomné. Penzión je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie na účet organizátora podujatia bez toho, že by mu z toho vznikla zmluva o opatere alebo úschove. Organizátor podujatia je povinný penziónu zaplatiť skladné a škodu vzniknutú nahromadením zanechaných predmetov. Povinnosť náhrady škody tým nie je dotknutá.

Článok 7.

Ceny za služby

1. Klient je povinný za ním využité služby zaplatiť dohodnutú cenu. Toto platí aj pre služby a výdavky penziónu voči tretím osobám, ktoré klient podnietil.

2. Pokiaľ nebolo zmluvou dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú má platiť klient a dohodnuté služby penziónu vyplývajú z platného cenníka penziónu Villa Cubach. Cenník je generovaný dynamicky na základe, obdobia pobytu, obsadenosti , a počtu osôb a veku a počtu detí. Cenu ďalej ovplyvňuje skorý alebo last minute nákup a dĺžka pobytu.

3. Dohodnuté ceny sú konečné a zahŕňajú i daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím služby presiahne 3 mesiace a zvýši sa penziónom všeobecne za takéto výkony účtovaná cena, môže penzión zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť, najviac však o 5%.

4. Miesto plnenia a platby je penzión Villa Cubach.

5. Penzión je oprávnený pri uzavretí zmluvy alebo potom pri zohľadnení právnych ustanovení žiadať primeranú platbu vopred alebo zálohovú platbu. Pre platbu vopred a zálohovú platbu sa primerane použijú ustanovenia nasledujúcich článkov. Cena je garantovaná až po zaplatení  zálohy.

6. Ak nebolo vopred dohodnuté inak, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb zo strany klienta je pokladničný doklad, vystavený v deň odchodu klienta z priestorov penziónu, alebo v deň, kedy klient využil objednané služby penziónu. Takto vyúčtované služby sú splatné momentom vystavenia pokladničného dokladu.

7. Splatnosť faktúry je najneskôr 14 dní od dňa zdaniteľného plnenia. Pre prípad, že klient uhradí vopred zálohu za poskytnuté služby vo výške najmenej 50% z celkovej kalkulovanej ceny, je splatnosť faktúry 14 dní od dňa zdaniteľného plnenia. Táto povinnosť je splnená pripísaním príslušnej čiastky v prospech účtu poskytovateľa.

8. Pre prípad, že je klient s platbou v omeškaní, je táto povinná uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 %  z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nároky z náhrady škody tým nie sú dotknuté. Ak je klient s platbou v omeškaní, stráca nárok na poskytnuté zľavy a penzión Villa Cubach je oprávnený fakturovať plnú bežnú cenu bez uplatnenia zľavy. V tomto prípade je klient povinný uhradiť penziónu Villa Cubach všetky preukázateľne vynaložené náklady za poskytnuté služby bez uplatnenia zliav a výhod.

9. Klient môže započítať voči pohľadávke penziónu iba nespornú alebo právoplatnú pohľadávku. To isté platí, ak sa jedná o čiastočný zápočet.

Článok 8.

Odstúpenie, zmena, zrušenie rezervácie, nenastúpenie na pobyt, predčasný odchod z pobytu, storno podmienky

1. V prípade, že klient odstúpi od zmluvy, je povinný uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu (ďalej aj storno poplatok). Storno poplatok je určený pomerom k výške celkovej dohodnutej ceny ) a to nasledovne:

  • V prípade zrušenie objednávky 0-2 dní pred dňom poskytnutia služieb fakturujeme storno poplatok vo výške 100% ceny objednávky
  • V prípade zrušenie objednávky 3-9 dní pred dňom poskytnutia služieb fakturujeme storno poplatok vo výške 50% ceny objednávky
  • V prípade zrušenia objednávky 10-20 dní  pred dňom poskytnutia služieb fakturujeme storno poplatok vo výške 30% ceny objednávky.

2. Pre prípad, že klient uhradí vopred zálohu za poskytnuté služby vo výške najmenej 50% z celkovej kalkulovanej ceny, storno poplatkom je 100% výška uhradenej zálohy a to v prípade zrušenia rezervácie v deň nástupu na pobyt.

3. V mimoriadnych prípadoch /choroba, úmrtie apod./ sa penzión môže vzdať práva na zaplatenie storno poplatku a to na základe písomnej žiadosti klienta podloženej dôkazom o vážnej príčine ktorá bola dôvodom pre odstúpenie klienta od zmluvy a stornovanie objednaných služieb.

4. Okolnosti vis maior nemajú na povinnosť uhradiť storno poplatok vplyv. Uhradením storno poplatku klientom sa penzión Villa Cubach vzdáva nárokov na úhradu iných škôd aj v prípade, ak tieto presahujú výšku storno poplatku.

Článok 9.

Odstúpenie penziónom

1. Penzión je od zmluvy oprávnený odstúpiť len v prípade, že:

· bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom a z dôvodov uvedených v zmluve,

· klient netrvá na plnení zo strany penziónu,

· klient má záväzky voči penziónu po lehote splatnosti,

· bola pri rezervácii dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil, penzión však môže odstúpiť najneskôr do momentu splnenia záväzku klientom,

· vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré penzión nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným,

· izby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov podstatných skutočností napr. v osobe klienta alebo účelu,

· penzión má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie  služieb by mohlo ohroziť hladkú prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť penziónu na verejnosti, bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii penziónu.

2. V prípade, že klient uhradil primeranú platbu vopred alebo zálohovú platbu vo výške najmenej 50% je penzión od zmluvy oprávnený odstúpiť len v prípade, že:

· bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom a z dôvodov uvedených v zmluve,

· klient netrvá na plnení zo strany penziónu,

· vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré penzión nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným.

3. Pri oprávnenom odstúpení penziónu nevzniká žiaden nárok klienta na náhradu škody.

Článok 10.

Ručenie a škody

1. Za Škody spôsobené na zariadení a inom majetku penziónu zodpovedá klient podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Klient zodpovedá aj za škodu spôsobenú neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, prípadne osobami, ktoré ho na pobyte sprevádzajú. Klient zodpovedá i za škodu spôsobenú osobami, ktorí nie sú hosťami, pokiaľ bolo zdržiavanie sa v priestoroch penziónu týmto osobám povolené samotným klientom.

3. Penzión zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli ubytovanými klientmi alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo uloženie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov penziónu.

4. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá penzión len do výšky 332 €. Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr  do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

5. Pokiaľ klient dostane k dispozícii miesto na odstavenie vozidla na vyhradenom parkovisku, aj za úhradu, nevzniká tým žiadna zmluva o úschove. Pri strate alebo poškodení na  pozemku odstavených alebo odsunutých motorových vozidiel a ich obsahov penzión neručí.

6. Penzión neručí za úrazy pri podujatiach, programoch akéhokoľvek druhu, ibaže  by penzión konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.

Článok 11.

Ostatné

1.        Nájdené veci sa posielajú ďalej len na žiadosť. Uskladňujú sa v penzióne šesť mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú príslušnému orgánu verejnej správy.

Článok 12.

Doručovanie

1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi penziónom a klientom sa doručujú:

· osobne,

· poštou,

· treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky.

2. Všetky písomnosti týkajúce sa akýchkoľvek právnych vzťahov založených medzi penziónom a klientom sa doručujú doporučene na adresu sídla penziónu a na adresu trvalého pobytu alebo sídla klienta. Ak záväzkový vzťah medzi penziónom a klientom trvá, je každý jeho účastník povinný oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla alebo trvalého pobytu podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla alebo trvalého pobytu.

3. Ak klient neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v objednávke, a táto je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.

4. Ak klient neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v objednávke, a táto nie  je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku.

Článok 14.

Záverečné ustanovenia

1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.10.2021.

2. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, ich zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami VOP platnými a účinnými v čase uzatvorenia zmluvy.

3. Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto VOP alebo právnych vzťahov na ich základe vzniknutých, vrátane sporu o výklad týchto VOP, v prípade, že sa medzi účastníkmi právneho vzťahu nedosiahne zmierne vyriešenie sporu, bude prináležať do právomoci slovenských súdov.

4. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť aj odchylne od VOP. V prípade rozporov medzi zmluvnou úpravou a ustanoveniami VOP platí zmluvná úprava.

5. Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie VOP stalo neplatným, alebo neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnost a účinnost všetkých ostatných ustanovení VOP.


Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.10.2021
V Spišskom Bystrom 1.10.2021