Kontaktovať recepciu

Ubytovací poriadok

Obchodné meno: Obec Spišské Bystré
Sídlo: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré

1. V ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania alebo je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi recepcie pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení a v zmysle zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

2. Penzión môže vo zvláštnych prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako pôvodné ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

3. Každý hosť,  ktorý nie je štátnym občanom SR je povinný v zmysle Zákona č. 48/2008 Z.z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať úradné tlačivo o hlásení pobytu na recepciu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.

4. Prevádzkovateľ penziónu vydá klientovi pri nástupe na ubytovanie kľúč od izby s číslom izby a kľúč od vchodu a oboznámi ho o otváracích hodinách zariadenia.

5. Ubytovanie v penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

6. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné ubytovať hosťa v dobe od 14:00 hod. najneskôr do 18:00 hod. V prípade nepredvídaných udalostí a meškania je potrebné kontaktovať pracovníka recepcie na tel. čísle+421 903 566 828. Do tejto doby izbu pre hosťa rezervuje, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak, resp. po dohode s ubytovateľom.

7. Hosť sa od ubytuje a odhlási svoj pobyt na recepcii penziónu najneskôr do 10:00 hod. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ tak hosť neurobí, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za nasledujúci deň.

8. Hosť, ktorý trvá na ubytovaní pred14:00 hod. zaplatí plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.

9. Hosť pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady ihneď nahlási prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia.

10. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár alebo iná osoba poverená konateľom spoločnosti.

11. Hosť platí platbu za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom vopred, najneskôr pri nastúpení pobytu, týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych zmluvných dojednaní.

12. V izbe alebo v areáli penziónu nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka prevádzať akékoľvek zmeny na zariadení, ani vykonávať zásahy do elektrickej a inej inštalácie.

13. V ubytovacom zariadení a zvlášť na izbách nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové- prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.).

14. V priestoroch celého penziónu je zakázané najmä:

  • Poškodzovať alebo ničiť majetok penziónu, manipulovať s akýmkoľvek technickým alebo technologickým vybavením a zariadením penziónu a vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť majetku penziónu a osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú
  • Správať sa nespoločensky, výtržnícky alebo iným spôsobom neakceptovateľne, či už formou slovného alebo fyzického prejavu
  • fajčiť (možnosť fajčenia iba na mieste vyhradenom pred vchodom do budovy) držať a užívať narkotiká a iné omamné a zakázané látky
  • vstupovať do penziónu so živými zvieratami
  • vnášať alebo držať u seba predmety ohrozujúce verejnú bezpečnosť, život a zdravie návštevníkov a pracovníkov penziónu
  • používať športové náradie a predmety väčších rozmerov (lyže, sánky, bicykle, boxy atď.). Tieto predmety mu budú počas pobytu v prípade záujmu uschované v skladových priestoroch ubytovacieho zariadenia
  • organizovať a hrať verejné hazardné hry, rozdávať politické letáky
  • narábať s otvoreným ohňom
  • prenechať a poskytnúť ubytovanie iným osobám, ktoré nie sú hosťami penziónu
  • vnášať do penziónu strelné zbrane a iné nebezpečné predmety

15. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu.

16. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie ubytovacieho zariadenia má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby s okamžitou účinnosťou a bez náhrady poplatku za ubytovanie.

17. V prípade výtržností, či už pri požití alkoholu alebo akejkoľvek inej látky, resp. neprispôsobivosti má právo prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia za asistencie SBS alebo Polície ukončiť pobyt hosťa s okamžitou platnosťou.

18. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v penzióne.

19. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud.

20. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného zamestnanca penziónu.

21. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne( trezoru ) ubytovacieho zariadenia.

22. Pred odchodom z izby je ubytovaná osoba povinná uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú na izbe, uzavrieť balkónové dvere a zavrieť, prípadne zamknúť vchodové dvere izby a kartu uzamykania (resp. kľúč)odovzdať na recepcii, ak nie je dohodnuté s vedením ubytovacieho úseku inak. Pracovník recepcie vykoná pri odchode klienta kontrolu ubytovacích priestorov.

23.  Za škody, spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

24. Parkovisko je k dispozícii, ale nie je stráženým a ani plateným parkoviskom.

25. Zmena termínu: 10€ /osoba je možná najneskôr 10 dní pred nástupom na pobyt.

26. Sťažnosti, reklamácie hostí, prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacích zariadení prijíma pracovník penziónu Villa Cubach.

STRAVA:

V penzióne Villa Cubach sa podávajú raňajky v čase od 7:30 – 10:00.

Sadzobník poplatkov za spôsobené škody:

1. strata kľúčov 50 EUR

2. porušenie zákazu fajčenia 100 EUR + okamžité ukončenie pobytu

3. poškodenia majetku v závislosti od rozsahu spôsobenej škody

4. odcudzenie majetku firmy v závislosti od druhu odcudzenej veci + podanie oznámenia na Polícii k začatiu trestného stíhania za krádež.

Ubytovací poriadok platí od 01.09.2021 

V Spišskom Bystrom 01.09.2021
Podpis  vedúceho ubytovacieho zariadenia